HOŞGELDİNİZ

BİZİ TANIYIN

BİZ KİMİZ

2000 yılında Akut Özel Sağlık Hiz. Tur. Ve Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanı ile kurulan şirketimiz yine 2000 yılında Sağlık Bakanlığı ruhsatlı Özel Çerkezköy Akut Polikliniği’ni faaliyete geçirerek firmalara işe giriş tetkikleri ve periyodik sağlık kontrolleri hizmeti sunmaktadır. Şirketimiz bünyesinde, 2018 yılında firmaların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Akut Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi şubesini kurmuştur. Deneyimli personel kadrosu ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin gerekliliklerine göre üstün, kaliteli ve programlı çalışarak doğru hizmeti sunmak amaçlanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI HİZMETİ

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması, iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi için, kamu dahil olmak üzere çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işyerleri ve işverenler kapsam altına alınmış, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinin alınması zorunlu hale getirilmiştir.

  İş Yeri Hekimi ’nin başlıca görevleri;
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İşyeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak

  İşyeri hekimi çalışma süresi, işyerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:
 • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 5 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 15 dakika

 • Diğer Sağlık Personeli’ nin başlıca görevleri;
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
 • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
 • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak
 • İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek
 • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak
 • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

 • REHBERLİK
 • İşyerinde kullanılan makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı ve kullanılan maddeleri de içeren iş planlamasının yapılması. Kişisel koruyucu donanımların seçimi, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesinin sağlanması. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin işverene yazılı olarak bildirilmesi. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapılması. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, donanıma veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yaparak işverene önerilerde bulunulması.

  RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılım sağlanması. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulması ve takibinin yapılması.

  EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE KAYIT
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve bilgilendirmelerin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunulması, uygulamaların yapılması veya kontrol edilmesi. Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunun işyeri hekimi ile işbirliği halinde ilgili yönetmelikte verilen örneğine uygun olarak hazırlanması.

  İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ
 • İşyeri hekimiyle birlikte çalışanların sağlık durumu, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılması, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapılarak gerekli önleyici faaliyet planlarının hazırlanması. Bir sonraki takvim yılında gerçekleştirilecek İSG faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planının işyeri hekimiyle birlikte hazırlanması. Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışılması. Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlanması ve bu kişilerle işbirliği yapılması.

PERİYODİK SAĞLIK KONTROLÜ HİZMETİ

İşyeri risk değerlendirmesi, yapılan işin niteliği, ilgili kanun ve yönetmeliklerin belirlediği zorunluluklar dikkate alınarak çalışanlara yapılacak testler belirlenir. İşverene yapılacak periyodik sağlık hizmetinin içeriği, yapılacak testler ve niteliği yazılı olarak bildirilerek işverenin onayına sunulmaktadır. Onay alındıktan sonra sağlık hizmeti işlemine başlanmaktadır. İş yerlerinin periyodik sağlık tetkikleri bünyesinde bulunduğumuz Akut Özel Sağlık Hiz. Tur. Ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. bünyesinde yer alan Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Özel Çerkezköy Akut Polikliniği tarafından Sağlık Bakanlığı’ndan Ruhsatlı Laboratuvarlarda çalışılarak uzman hekimler tarafından onaylanıp dosya halinde sunulmaktadır.

  YAPILAN TETKİKLER
 • Akciğer Grafi (Pneumokonyoz Okunması)
 • Odyometri
 • Solunum Fonk. Testi
 • EKG (Elektrokardiyografi)
 • Göz Muayenesi
 • Hemogram
 • Biyokimya Testleri
 • T.İ.T
 • Toksikolojik Analizler
 • Portör Muayenesi
 • Tetanos Aşısı
 • Kan Grubu ve tüm kan tahlilleri

ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA


Sınıf

Uzman (Dk/Ay)

Hekim (Dk/Ay)

DSP (Dk/Ay)

Az Tehlikeli
0
0
0
Tehlikeli
0
0
0
Çok Tehlikeli
0
0
0

TEKLİF İSTEYİN

İLETİŞİM

Aşağıdaki iletişim bilgileri ile bizimle irtibata geçebilirsiniz

G.O.P. Mah. Ercan Sok.
No.4-6/C Çerkezköy/Tekirdağ

info@akutosgb.com.tr/

0282 726 01 91 – 726 68 08